درمان اوتیسم در مرکز توان بخشی مهرپدر

درمان اوتیسم در اصفهان در این مرکز :

بهبود روابط اجتماعی

درمان اختلال ذهنی شناختی

روش های درمانی ABA

روش های درمانی تیچ Teacn

آموزش های مهارت خود یاری

درمان رفتارهای کلیشه ای

کاردرمانی ذهنی -آموزش مفاهیم آموزشی

آموزش مهارت های ریاضی

مشاوره والدین بچه های اوتیسم

درمان اختلالات توجه و تمرکز در اوتیسم

درمان اختلالا ت یادگیری دراوتیسم

درمان اختلالات حافظه در اوتیسم