کاردرمانی در اصفهان در مرکز مهر پدر

کودکان با اختلالات زیر را شامل میشود
فلج مغزی
تاخیر حرکتی
الگوی نادرست حرکتی مثل راه رفتن با الگوی غلط
اختلالات و بیماری های عصبی و عضلانی
اختلالات حرکتی مربوط به سندروم داون
عوارض ناشی از بیماری های متابولیک
کاردرمانی ذهنی در مرکز مهر پدر
مجموعه اختلالاتی که کار درمان ذهنی به درمان آنها در مجموعه مهر پدربه آن می پردازند
کودکان کم توام ذهنی
کودکان با اختلالات بیش فعالی و کمبود توجه
کودکان با اختلالات نافذ رشد (اوتیسم،آسپرگر,
اختلالات یکپارچگی حسی (بیش پاسخ دهی و کم پاسخ دهی به تحریکات)
کودکان با اختلالات یادگیری (خواندن،دیکته،ریاضیات)
کودکان با اختلال توجه تمرکز ADD

 

 

مرتبط :
مرکز کاردرمانی در اصفهان