متخصصین

متخصصین

خلاصه چهار وظیفه ی مهم متخصصانی که با والدین کودکان با نیاز های خاص همکاری دارند عبارتند از:(مشاوره کودک ونوجوان در اصفهان)

خلاصه چهار وظیفه ی مهم متخصصانی که با والدین کودکان با نیاز های خاص همکاری دارند عبارتند از:(مشاوره کودک ونوجوان در اصفهان)

خلاصه چهار وظیفه ی مهم متخصصانی که با والدین کودکان با نیاز های خاص همکاری دارند عبارتند از: ۱. در میان گذاردن نوع تشخیص معلولیت و یا نتایج ارزیابی ها با والدین به شیوه ی دلسوزانه و سازنده ۲. ارائه ی اطلاعاتی درباره ی معلولیت و خدماتی که برای تسهیل رشد کودک در اختیار دارند […]